Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция”